کدام یک از کمپانی های زیر در زمینه شبکه فعالیت میکند؟

هنر
1 جلسه کلاس
معین الدین زارعان

سسسداسداسد

زمان بندی و روز کلاس ها
جمعه 1348/10/287 1۹:55:44 - 1۸:55:44

هنوز هیچ معلمی برای این کلاس انتخاب نشده است

پیشنهادات ارسال شده


1,000 تومان

تمام جلسات کلاس
عضویت در کلاس
لازم است به یاد داشته باشید
در این نسخه امکان امتیاز دهی به استادان برقرار شده. در این نسخه شما می توانید پیام هم ارسال کنید. باگ ها نسخه ی قبلی برطرف شده و سرعت برنامه بهبود بخشیده شده. در این نسخه حجم کمتری اینترنت مصرف میشود.