دوره با موفقیت به اتمام رسیده است

آموزش تدوین

هنر
1 جلسه کلاس

در این دوره مقدمات تدوین را خواهید آموخت.

زمان بندی و روز کلاس ها
پنجشنبه 1399/1/20 18:10:22 - 17:10:22

این دوره به پایان رسیده است !!!

دانشجویان شرکت کننده


50,000 تومان

تمام جلسات کلاس
عضویت در کلاس
لازم است به یاد داشته باشید
در این نسخه امکان امتیاز دهی به استادان برقرار شده. در این نسخه شما می توانید پیام هم ارسال کنید. باگ ها نسخه ی قبلی برطرف شده و سرعت برنامه بهبود بخشیده شده. در این نسخه حجم کمتری اینترنت مصرف میشود.